A Member of

Technology

Warehouse

คลังสินค้าและการจัดส่ง (Storage for shipment)

วิธีการจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปที่มีมาตรฐาน สามารถค้นหาและติดตามสถานะ สินค้าได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งมีการใช้ระบบ FIFO (Frist In Frist Out) สำหรับวัตถุดิบ และสินค้า เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของสินค้าอย่างถูกต้อง สำหรับลูกค้าที่ร้องขอให้มี การจัดส่งแบบ Just In Time ทางบริษัทฯได้จัดให้มีการส่งสินค้าแบบแบ่งกะ โดยหนึ่งวัน แบ่งแป็น 3 กะ (กะเช้า/กะบ่าย/กะดึก) เพื่อส่งสินค้าให้ทันตามความต้องการของลูกค้า