A Member of

Technology

Production Parts

เทคโนโลยีในการฉีดชิ้นส่วนประกอบปั๊ม (Injection Production Facilities)

เพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างทันท่วงที ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมเครื่องฉีดชิ้นส่วนประกอบปั๊มไว้หลากหลายขนาดเพื่อความเหมาะสมกับแม่ พิมพ์และเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานของเครื่องจักร รวมทั้งมีทีมควบคุมคุณภาพ เข้าตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพสินค้า

เทคโนโลยีในการประกอบปั๊ม (Automotive Assembly)

Model เครื่องจักร เทคโนโลยีการผลิต รวมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆนำเข้าจากเกาหลี ทำให้การผลิตมีประสิทธิภาพและได้สินค้าที่มีคุณภาพ ปัจจุบันทางบริษัท มีเครื่องจักรในการประกอบปั๊มทั้งหมดจำนวน 5 เครื่อง แบ่งเป็นเครื่องจักรแบบอัตโนมัตจำนวน 3 เครื่อง และเครื่องจักรแบบกึ่งอัตโนมัตจำนวน 2 เครือง รวม กำลังการผลิตเท่ากับ 130,000 ชิ้นต่อวัน / 850,000 ชิ้นต่อสัปดาห์ / 3,400,000 ชิ้นต่อเดือน และ 40,800,000 ชิ้นต่อปี ทั้งนี้ทางบริษัทฯได้วางแผนขยาย กำลังการผลิตเพิ่ม เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต