A Member of

Technology

Quality Assurance

การควบคุมและรับประกันคุณภาพ (Quality Checking)

กระบวนการควบคุมคุณภาพเริมต้นตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจรับวัตุดิบ ขั้นตอนการประกอบ ปั๊มในแต่ละสถานีการผลิต ขั้นตอนการแพ็คกิ้ง และขั้นตอนการสุ่มตรวจสินค้าก่อนส่งมอบ ให้ลูกค้า โดยในทุกขั้นตอนการตรวจสอบนั้นวัตถุดิบและสินค้าต้องได้รับการตรวจตาม มาตรฐานตามที่ได้ตกลงกับลูกค้า

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D Center)

สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ของลูกค้าและการออกแบบนวัตกรรมใหม่ๆ เรากำลังลงทุนใน อุปกรณ์ที่ทันสมัยและพนักงานที่มีความรู้ความสามารถในด้านการวิจัยและ พัฒนาผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้เรามีการศึกษาข้อมูลสำหรับแนวโน้มตลาดในอนาคตและข้อกำหนดของลูกค้า ข้อมูลที่มีค่านี้ได้รับการตรวจสอบและแชร์เพื่อให้ เหมาะกับผลิตภัณฑ์ในอนาคต