A Member of

Technology

Production Part

เราตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพของสินค้า

read more

Quality Checking

กระบวนการควบคุมคุณภาพเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจรับวัตุดิบ จนถึงขั้นตอนการสุ่มตรวจสินค้าก่อนส่งมอบให้ลูกค้า

read more

Warehouse

การจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้าที่มีมาตรฐาน ซึ่งใช้ระบบ FIFO (Frist In Frist Out) ในการหมุนเวียนของสินค้า และการระบบจัดส่งแบบ Just In Time

read more

Gallery

ภาพบรรยากาศและการทำงานภายในโรงงาน

read more